Zhodnotenie prác sezóny 2014

Práca na kostolíku počas tejto sezóny bola primárne zameraná na konzerváciu hlavného oblúka medzi loďou
kostola a presbytériom, ako aj na konzerváciu koruny severného a severovýchodného múru presbytéria. Okrem
nich boli vykonané aj menšie práce na vnútornej báze juhovýchodného okna presbytéria a severnej stene sakristie.

Porovnanie hlavného oblúka z hora

Hlavný oblúk bol pred prácami výrazne zvetraný s veľkým objemom sute a vegetácie prakticky v celej šírke
oblúka vo veľkom rozsahu jeho výšky siahajúc až k posledným niekoľkým spodným vrstvám kamenia oblúka
(dvom až trom v mieste vrcholu oblúka). Avšak, tieto posledné vrstvy spolu so spodnou plochou oblúka boli v
dobrom stave—vyšpárované a zakonzervované počas predošlých sezón. Samotná práca si vyžadovala rozobratie
niekoľkých vrstiev muriva v celej šírke v rozsahu 30–50 cm až po posledné najstabilnejšie vrstvy kamenia
múru oblúka. To predstavovalo masívne odstránenie sute, rozpadnutej malty, vegetácie, ako aj rozpadnutého
dreveného trámu z jadra oblúka. Oblúk bol spätne domurovaný do pôvodnej výšky (v strednej časti oblúka)
s oblúkovitým poklesom múru k bočným stenám lode kostolíka z dôvodu vyspádovania pre lepší odtok vody
z jeho koruny. Pôvodný zošikmený východo-západný kanál v strednej časti oblúka bol zachovaný. Na viditeľné
vonkajšie plochy múru oblúka ako aj na jeho korunu a väčšiu časť objemu múru oblúka bol použitý pôvodný
kameň. Vnútorný objem múru oblúka bol čiastočne vyplnený pôvodným kameňom a čiastočne veľkými blokmi
travertínu ako náhrada za pôvodný drevený trám na odľahčenie hmotnosti oblúka. Exponované vonkajšie plochy
oblúka a vyspádovaná horná plocha koruny oblúka boli vyšpárované a vyhladené pre lepší odtok vody. Oblúk a
jeho koruna sú v súčasnej podobe zakonzervované a v budúcnosti je možné prejsť na konzerváciu ďalších častí
kostolíka.

Porovnanie z pohľadu oltáraPorovnanie oblúku z lode kostola

Ďalšou časťou, na ktorej prebiehali konzervačné práce bola koruna severného a severovýchodný múru presby-
téria, ktorý bol rozobratý a čiastočne domurovaný v predchádzajúcej sezóne. Bola namurovaná vrstva kamenia
na exponovaných plochách ako aj v objeme múru. Hoci na korune múru prebehli práce nebola ešte dosiahnutá
pôvodná výška, a v ďalšej sezóne si budú práce vyžadovať domurovanie niekoľkých vrstiev a špárovacie práce
najmä na severovýchodnom rohu koruny múru presbytéria. Koruna múru bola na konci prác vyspádovaná a
vyhladená za účelom zazimovanie pre lepší odtok vody.
Okrem týchto prác sa podarilo aj rozobrať a domurovať do úplného stavu vnútornú bázu juhovýchodného
okna presbytéria, a tiež položiť niekoľko riadkov muriva na severný múr sakristie. Rovnako prebehli špárovacie
práce na dostupných miestach múrov kostolíka z postaveného lešenia.

Porovnanie presbytérium
Počas tejto sezóny bolo pri prácach na kostolíku uskutočnených niekoľko vylepšení a zmien. Najvýznam-
nejšou, z pohľadu konzervácie kostolíka, bolo použitie nami čerstvo haseného vápna v tejto sezóne namiesto
vápna z vápennej jamy haseného v predošlých sezónach a pravdepodobne zle zazimovaného (zrejme došlo k jeho
premrznutiu, čo spôsobovalo drobenie malty už krátko po minuloročných sezónach a ešte výraznejšie po zime).

Vylepšenia, ktoré sme zaviedli v sezóne 2014:

  • Po prvotnej obhliadke (september 2014—DOD) malty s čerstvého vápna namurovanej túto letnú sezónu, maltavykazovala dobré vlastnosti a veríme, že bude rovnako aj po zime.
  • Ďalšie vylepšenie, v podobe zakrytia pracovného prostredia na lešení celtou, umožnilo pracovať na konzervácii kostolíka aj počas daždivého počasia, čím významne napomohlo predĺžiť pracovný čas na kostolíku najme počas daždivých dní, ktorých túto sezónu bolo pomerne veľa. To sa odrazilo aj na veľkom množstve vykonanej práce pri konzervácii kostolíka.Zastrešenie lešenia
  • Ďalšou novinkou a vylepšením bolo aj použitie sklzu na suť, ktorým sa významne urýchlili a uľahčili rozoberacie práce na múre, čo napomohlo významne zefektívniť aj samotné konzervačné práce.Sklaz na suť

V závere možno v krátkosti zhodnotiť konečný stav konzervačných prác po sezóne 2014 ako:

  1. bol úplne dokončený a zakonzervovaný hlavný oblúk medzi loďou a presbytériom kostolíka;
  2. bolo namurovaných niekoľko vrstiev na korune severného a severovýchodného múra presbytéria—nutné ešte dokončiť;
  3. bola úplne obnovená vnútorná báza juhovýchodného okna presbytéria;
  4.  namurovaných niekoľko vrstiev na severnom múre sakristie.

Porovnanie prác na kostolíku