Naše plány do budúcnosti

Projekt Dubova Colonorum beží kontinuálne už niekoľko rokov, za ktoré sa podarilo dobrovoľníkom s podporou mnohých sponzorov, dobrodincov a dobrých ľudí vykonať na kostolíku sv. Kozmu a Damiána a jeho okolí kus práce s cieľom zakonzervovať, sprístupniť a priblížiť túto stavbu širokej verejnosti nielen v regióne Orava a zároveň ju uchovať aj pre budúce generácie. Stále však zostáva ešte mnoho práce, ktorú chceme na tomto projekte urobiť.


V najbližších sezónach sa chceme primárne zamerať na domurovanie koruny múrov pozdĺž celej lode kostolíka, ako aj jeho presbytéria do rovnakej výšky, obnovu klenby jeho bočného vchodu a múru nad ním a obnovu múrov sakristie, s cieľom pripraviť múry na ich zastrešenie.

V ďalších rokoch, približne 2017 až 2020, však máme odvážnejšie plány. Práca bude zameraná na prekrytie koruny múrov lode, presbytéria a hlavného oblúka drevenou šindľovou strieškou, z dôvodu konzervácie a ochrany múrov pred prienikom dažďovej vody do koruny múrov, s cieľom predchádzať erózii koruny múrov vplyvom jej opätovného zamŕzania a topenia, ako aj ochrany pred náletovými drevinami, ako alternatíva ku konzervácii koruny múrov ich zatrávnením. Prekrytím koruny múrov strieškou sa zároveň vytvoria priestory pre hniezdenie drobných vtákov v bohatom mikro-ekosystéme kostolíka.

Taktiež sa chceme zamerať na konzerváciu koruny múrov veže, ako aj na opätovnú, ale trvalú, izoláciu klenby veže v jej báze proti dažďovej vode, čím sa zabráni jej preboreniu v budúcnosti. Klenba veže už bola v minulosti dočasne izolovaná, no v súčasnosti dochádza znova k jej pretekaniu. Po zakonzervovaní veže bude koruna jej múru zastrešená rovnakou šindľovou strieškou ako koruna múrov lode a presbytéria. Avšak naším najambicióznejším plánom v tejto nie tak ďalekej budúcnosti je vytvorenie bezpečnej verejnej vyhliadky z vrcholu veže, čo si bude primárne vyžadovať osadenie trámov do jednotlivých
podlaží veže a vybudovanie schodiska až na jej vrchol. Vyhotovenie šindľových striešok, osadenie trámov, ako aj realizácia verejnej vyhliadky z veže si bude vyžadovať odborné tesárske práce, ktoré budú zabezpečované alebo koordinované profesionálnymi odborníkmi špecializujúcimi sa na tieto práce.


Vizualizácia kostolíka s osadenou šindľovou strieškou na korune múru lode, presbytéria a
hlavného oblúka kostolíka.


Vizualizácia kostolíka s rovnakou šindľovou strieškou aj na korune múru veže kostolíka s
realizovanou vyhliadkou na jej vrchole.


Vizualizácia vnútorného priestoru lode kostolíka s osadenou šindľovou strieškou na korune jej
múrov.