Ochrana osobných údajov

Občianske združenie Dubova Colonorum (ďalej len OZ DC) spracúva osobné údaje účastníkov v rozsahu nevyhnutnom pre organizovanie letných dobrovoľníckych táborov a ďalších aktivít.

Dotazníky

OZ DC získava osobné údaje prostredníctvom dotazníka, ktorý účastníci vyplňujú pri prihlásení na tábor. V dotazníku je nutné vyplniť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo a emailovú adresu.
Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a rodné číslo poskytuje OZ DC pred začatím tábora poisťovni za účelom uzavretia poistenia pre všetkých účastníkov tábora po dobu trvania tábora.
Osobné údaje z dotazníkov sú uchovávané v databáze po dobu potrebnú pre ich spracovanie. Pokiaľ sa nezúčastníte žiadnej akcie po dobu piatich rokov, vaše osobné údaje budú z databázy vymazané. O opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek požiadať mailom na adrese tabor@dubovacolonorum.sk.
Dotazník obsahuje aj otázku o zdravotnom stave a prípadných požiadavkách na špeciálne stravovanie počas tábora. Tieto údaje sú poskytnuté výlučne zdravotníkovi tábora (v prípade špeciálneho stravovania aj organizátorom zodpovedným za prípravu jedla) a ďalej sa nikde neuchovávajú.

Informácie o táboroch a akciách

Na mailovú adresu uvedenú v dotazníku môže OZ DC posielať účastníkom informácie o tábore a iných dobrovoľníckych akciách ako napríklad Deň otvorených dverí, Vianočná kapustnica a podobne. Ak nechcete dostávať informácie o ďalších akciách, môžete kedykoľvek napísať na adresu tabor@dubovacolonorum.sk.

Prezenčné listiny

Prezenčné listiny z tábora a iných akcií nám umožňujú získavať finančné prostriedky z grantov a od sponzorov. Prezenčné listiny obsahujú nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rok narodenia. Tieto osobné údaje sú uchovávané výlučne v papierovej forme po dobu potrebnú pre ich spracovanie (vyúčtovanie grantov pre Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo kultúry SR, kontroly štátnymi orgánmi a podobne).